Uputstvo za trgovanje

U ovom dokumentu nalaze se detalji vezani za trgovanje. Detaljni priručnik za Virtuu možete preuzeti ovdje.

Pregled cijena

Cijene u igrici su prikazane bez kašnjenja (real time) u odnosu na cijene sa stvarnog trgovanja na Banjalučkoj berzi. Cijene mogu biti samo pozitivni brojevi. Kod akcija cijene su izražene konvertibilnim markama (KM), dok su kod obveznica cijene izražene u procentima od neisplaćene nominalne vrijednosti obveznice.

Cijene obveznica po kojima se može trgovati u igrici su izražene u postocima (%) od neisplaćene nominalne vrijednosti obveznice. Cijene obveznica u postocima se izražavaju sa maksimalno četiri decimalna mjesta. Npr. ukoliko je nominalna vrijednost obveznice 100 KM, a cijena obveznice 98,56 (%), to je cijena te obveznice 98,56 KM. Ukoliko je neisplaćena nominalna vrijednost obveznice 0,90 KM,  tada je cijena od 80 (%),  u stvari jednaka 0,72 KM.

Cijene akcija se izražavaju u konvertibilnim markama (KM).

Promjena cijene hartije od vrijednosti je relativna promjena (%) trenutne cijene u odnosu na prosječnu cijenu posljednjeg dana kada se tom hartijom od vrijednosti trgovalo na Banjalučkoj berzi.

Pozitivne promjene cijena su označene zelenom, a negativne promjene crvenom bojom. Ukoliko se određenom hartijom od vrijednosti trgovalo po cijeni koja je jednaka cijeni  prethodnog dana trgovanja (nije bilo promjene cijene) to je označeno žutom bojom. Prazna kolona sa relativnom  promjenom cijene označava da se tom hartijom od vrijednosti nije trgovalo na prethodnom trgovanju.

Unos naloga

Moguće je unijeti dvije osnovne vrste naloga: kupovni i prodajni nalog. Kupovni nalog se daje sa stranice „Tržište" klikom na sliku košarice koja se nalazi desno do hartije od vrijednosti koji želimo da kupimo. Prodajni nalog se daje sa stranice „Moj portfelj" klikom na link za unošenje prodajnog naloga. Moguće je prodati samo one hartije od vrijednosti koje imamo u porfelju. Nalozi se mogu unositi tokom 24 sata svakog dana.

Prilikom unosa kupovnih ili prodajnih naloga obavezni su sljedeći elementi naloga: oznaka hartije od vrijednosti, tip naloga (kupovina ili prodaja), količina koja se želi kupiti ili prodati i vremenska oznaka naloga.

Limitirani i tržišni nalozi

Limitiranim nalozima određujemo maksimalnu cijenu koju smo spremni platiti za određenu hartiju od vrijednosti, odnosno minimalnu cijenu po kojoj smo spremni da prodamo hartiju od vrijednosti. Prilikom unosa limitiranog naloga obavezno je u masku za unos naloga unijeti cijenu.

Tržišni nalozi su nalozi kojima kupujemo ili prodajemo hartije od vrijednosti po trenutnoj tržišnoj cijeni. Pri unosu tržišnog naloga u masku za unos naloga ne unosi se cijena (polje za unos cijene se ostavlja prazno). Tržišni nalog može biti samo dnevni nalog.

Vremensko ograničenje naloga

Dnevni nalozi su nalozi koji traju jedan dan.  Nakon jednog dana Virtua ih automatski odstranjuje. Ukoliko se ne izabere druga vremensko ograničenje igrica registruje nalog kao dnevni nalog (default).

Ograničeni nalozi su nalozi koji traju do datuma koji se navede prilikom unosa naloga. Datum do kojeg nalog važi mora biti u intervalu do 180 dana. Datum se unosi u formatu dd.mm.gggg.

Otvoreni nalozi su nalozi koji važe 180 dana od datuma unosa naloga u igricu. Nakon isteka 180 dana ovi nalozi se automatski odstranjuju sa liste aktivnih naloga.

Uslovi za prihvatanje naloga

Da biste kupili neku hartiju od vrijednosti, morate imati dovoljno novca na računu da platite:

  • cijenu hartije od vrijednosti (uvećanu za 10% kod tržišnog naloga, zbog mogućnosti variranja cijene u toku dana)
  • proviziju (akcije 1%, a obveznice 0,3% od vrijednosti posla)
  • pripadajuću kamatu prodavcu (u slučaju obveznica)

Virtua neće prihvatiti unos naloga za kupovinu neke hartije od vrijednosti u količini koja će (gledano po trenutnoj cijeni) rezultovati da ukupna vrijednost te hartije u portfelju igrača prelazi 20% vrijednosti portfelja. Ovim se do izvjesne mjere forsira diverzifikacija portfelja.

Da biste prodali određenu količinu hartija od vrijednosti, morate biti vlasnik te količine hartija od vrijednosti.

Realizovanje naloga

Kada sistem prihvati korisnikov nalog, rezervišu se odgovarajuća sredstva (novac pri kupovini, hartije pri prodaji), a sam nalog postaje aktivan. Aktivne naloge Virtua realizuje kad se cijena na tržištu upari sa cijenom iz naloga, pri čemu postoji ograničenje po pitanju realizovane količine.

Za kupovne naloge, uparivanje se dešava kada je cijena na tržištu manja ili jednaka cijeni koju je igrač ponudio za neku hartiju od vrijednosti. Za prodajne naloge, ovo znači da je cijena na tržištu veća ili jednaka cijeni koju igrač traži za neku hartiju od vrijednosti. Nalog se uvijek realizuje po tržišnoj cijeni.

Po pravilu, ukupna količina kojom jedan igrač jednom hartijom od vrijednosti u toku dana može trgovati odgovara količini kojom je do tog trenutka na Berzi stvarno trgovano. Dodatno, za svaku hartiju postoji minimalna količina kojom igrač može trgovati u toku dana (čak i kad se tom hartijom od vrijednosti tog dana na Berzi nije trgovalo), a koja odgovara 5.000KM vrijednosti te hartije (po trenutnoj cijeni).

Ukoliko se, zbog ograničenja po količini, nalog ne može u cijelosti realizovati, realizovaće se maksimalna količina koja ne narušava to ograničenje. Nalog ostaje aktivan sa preostalom količinom koja će se realizovati kad se za to ispune uslovi (po cijeni i količini), ili dok ne istekne.

Po isteku, ili povlačenju naloga neiskorištena rezervisana sredstva (novac ili hartije) se vraćaju igraču na raspolaganje.